​Warranty Terms

Garantivillkor

Kära kund,

Vi på PocketBook är mycket glada att du valt våra produkter. Vi garanterar en hög kvalitet och pålitlig prestanda för våra produkter enligt de villkor som beskrivs i manualen.

Observera att vårt garantiansvar är landsspecifikt.

Allmänna garantivillkor

Denna begränsade garanti täcker kostnaderna för delar och arbetskraft som krävs för att återställa din produkt till fullt fungerande skick. PocketBook kommer, efter eget gottfinnande, att reparera eller byta ut produkten eller dess defekta delar enligt de villkor och begränsningar som anges nedan. PocketBook kan ersätta produkten eller de defekta delarna med nya eller renoverade delar eller produkter som motsvarar nya delar eller produkter gällande både funktionalitet och prestanda. Denna begränsade garanti gäller för eventuella reparationer, reservdelar eller nya delar under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller i nittio dagar, beroende vilken period som är längre. Alla ersatta delar och enheter för vilka en återbetalning ges blir vår egendom.

Garantiservice kommer att tillhandahållas om den ursprungliga fakturan (försäljningskvittot) och garantikortet med inköpsdatum, modellnamn, serienummer, säljarens sigill och konsumentens underskrift uppvisas tillsammans med den defekta produkten inom garantiperioden. PocketBook förbehåller sig rätten att vägra kostnadsfri garantiservice om dessa dokument inte uppvisas eller om de är ofullständiga eller oläsliga.

OBSERVERA: Denna begränsade garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan också ha andra rättigheter som kan variera från stat till stat eller från land till land. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som inte kan uteslutas eller begränsas. Du rekommenderas att kontrollera statens/landets lag för fullständigt fastställande av dina rättigheter.

Innan du gör anspråk på garantin för att en PocketBook-produkt är defekt och besöker ett auktoriserat servicecenter, ska du kontakta vårt callcenter eller auktoriserade servicecenter i ditt land. Besök PocketBooks officiella internationella hemsida www.pocketbook-int.com för kontaktuppgifter och adresser till callcenter och auktoriserade servicecenter.

Observera att PocketBook tillhandahåller garantiservice i det land där du köpt din produkt. Garantiservice kommer att tillhandahållas på det sätt och inom den tidsram som är fastställd i den lokala lagstiftningen.

Denna garanti täcker inte transportkostnader och risker i samband med transport av din produkt till och från det auktoriserade servicecentret om inte annat föreskrivs i lokal lagstiftning.

PocketBook och dess auktoriserade servicecenter är inte ansvariga för skador på eller förlust av lagrade program, data eller annan programvara och filer efter att ha tillhandahållit garantitjänsten. Vänligen säkerhetskopiera alla viktiga uppgifter och radera all konfidentiell eller personlig information innan du tar emot tjänsten.

Observera att du måste betala för undersökningen om ett auktoriserat servicecenter upptäcker att:

a) du inte är berättigad till kostnadsfri garantireparation efter undersökningen;

b) produkten fungerar normalt och inga defekter hittades.

Tänk på att priset för undersökningen varierar mellan servicecenter och inte fastställs eller bestäms av PocketBook.

Kunden samtycker till att PocketBook endast ersätter produkten för brister som omfattas av garantin inom de första 30 dagarna efter inköpsdatumet. Kunden förstår och samtycker till att ersättningskostnaden kommer att bli oproportionerlig i förhållande till kostnaden för reparationer som utförs efter de 30 första dagarna. Eventuellt byte efter de första 30 dagarna, om det utföres, kommer att utföras efter PocketBooks eget gottfinnande.

Produktens garantiperiod och livslängd

Garantiperioden och produktlivslängden beror på i vilket land du köpte din produkt och anges i produktgarantikortet och gäller

Garantiperiod Produktlivslängd

24 månader från inköpsdatumet

24 månader från inköpsdatumet

PocketBook erbjuder garanti för batterier under en period av 6 månader från inköpsdatumet.

Tillbehörsgaranti

Tillbehör är en produkt från varumärket PocketBook som köpts separat från den elektroniska enheten.

Kunden samtycker till att använda tillbehöret på egen risk. Pocketbook ansvarar inte för eventuella skador som uppstår på produkten på grund av användningen av tillbehör, direkt, indirekt, specifikt, tillfälligt eller följaktligen, oavsett hävdad rättsteori.

Garantivillkoren för PocketBook-tillbehör är följande:

Enkla tillbehör (skydd, överdrag) Ingen garanti. Säljs på ”i befintligt skick”-basis. Vänligen kontakta försäljaren för service

Högteknologiska tillbehör 6 månader från inköpsdatumet

Kontakta det auktoriserade servicecentret för service

Livslängden för enkla tillbehör är 6 månader från inköpsdatumet när de förvaras och används korrekt.

Livslängden för högteknologiska tillbehör är 9 månader från inköpsdatumet när de förvaras och används korrekt.

PocketBook garanterar att alla tillbehör är certifierade, när det krävs enligt gällande lag.

Programvara

PocketBook garanterar inte kompatibiliteten för hårdvaru- och programvaruprodukter med programvaran och hårdvaran som inte ingår i produkten, utom om det uttryckligen anges i handboken. PocketBook erbjuder ingen garanti, varken uttryckligen eller underförstått, för eventuell installerad programvara, dess kvalitet, prestanda, funktionalitet eller kompatibilitet för ett visst syfte.

Begränsningar och uteslutningar

Garantin som anges i dessa villkor är i stället för (ersätter) alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Under inga omständigheter ska PocketBook vara ansvarigt för skador som överstiger produktens inköpspris, för eventuell förlust av användning, förlust av tid, olägenheter, kommersiell förlust, förlorad vinst eller besparingar eller andra tillfälliga eller specifika skador, följdskador eller straffskadestånd eller advokatarvoden som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda sådan produkt, kan i sin helhet avskrivas enligt lag.

Vissa länder eller stater tillåter inte uteslutning eller begränsning av indirekta skador eller följdskador, eller begränsningar av hur länge garantin varar, så ovanstående begränsningar eller uteslutningar kanske inte gäller dig.

Denna begränsade garanti gäller inte:

1. Förbrukningsartiklar (komponenter som förväntas kräva utbyte med jämna mellanrum under produktens livstid, förutom ackumulatorbatterier).

2. Naturligt slitage (märken, repor etc. på enheten).

3. Återställande av konsumentens specifika data eller program.

4. Om serienumret eller produktens garantibevis har ändrats, tagits bort, suddats ut eller skadats, förutom på grund av tillverkarfel.

5. Mekaniska och/eller elektriska stora skador (inklusive dolda).

6. Skada som orsakats av obehörig reparation, installation och/eller ersättning av delar eller program.

7. Skada som orsakats av missbruk, misskötsel eller felaktig användning.

8. Skada som orsakats av att produkten används med tillbehör eller andra produkter, villkor eller standarder än vad som föreskrivs av PocketBook.

9. Skada som orsakats av force majeure, som brand, blixtnedslag, översvämning, storm, jordbävning etc.

10. Skada som orsakats av påverkan av främmande föremål, fall, spilld vätska eller att den blivit nedsänkt i vätska.

11. Skada som orsakats av fel användning av statens standardtelekommunikations utrustning, nätverkskablar etc.

12. Fel som orsakats av inkompatibla programvaror och virus.

13. Om antalet dåliga pixlar inte överstiger 0,0005 % av det totala antalet pixlar på sensorn som uppfyller kraven i ISO 9241-303. (Endast för surfplattor).

14. Om antalet dåliga pixlar inte överstiger 5 pixlar av det totala antalet pixlar på skärmen. (Endast för E Ink-produkter).

15. Närvaro av graderingar/heterogenitet i gråskalan på skärmen som är en säregenhet hos E-ink baserade skärmar och inte anses vara en defekt (endast för E Ink-enheter).

För E Ink-produkter med frontbelysning: Tänk på att skillnaden i ljusnyanser orsakas av de tekniska egenskaperna vid tillverkning av lysdioder, och inte är en indikation på produktkvalitet eller annan egenskapsavvikelse. Du kan se en liten ojämn skugga längst ner på skärmen under vissa ljusförhållanden medan du läser med påkopplad frontbelysning. Detta är normalt och förekommer i varje skärm med frontbelysning.

När frontbelysningen på enheten är påslagen kan det uppstå väl upplysta områden eller punkter på skärmen synliga från en viss vinkel. Denna effekt har med de tekniska egenskaperna hos frontbelysningen att göra och anses inte vara en defekt.

Liksom många andra företag använder PocketBook cookies för att förbättra din användarupplevelse, samt för analys- och marknadsföringsändamål som ska visa dig relevanta erbjudanden, skräddarsydda för dina intressen när du använder denna webbplats och tredje parts webbplatser. PocketBook respekterar din integritet, därför ber vi dig att du tar dig tid och läser igenom Hantera cookiepreferenser. Observera att absolut nödvändiga kakor alltid är aktiverade. Om du godkänner användningen av alla cookies klickar du bara på Ok i det här popup-fönstret. Om du vill lära dig mer om cookies, dess fördelar och hur PocketBook använder dem, gå till Information om cookies.

Aa HD